Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
Overeenkomst: iedere Overeenkomst (van opdracht) tussen Stal de Flint en Cliënt,
waaronder, maar niet uitsluitend, een behandelovereenkomst waarbij Stal de Flint ESDR therapie zal (doen) uitvoeren.
Cliënt: de eigenaar en/of de aanbieder van het Paard in wiens opdracht de ESDR-Therapeut de Overeenkomst uitvoert.
ESDR-Therapeut: degene die de behandelingen namens Stal de Flint de ESDR therapie
uitvoert in opdracht van Cliënt.
Paard: het door Cliënt ter behandeling aangeboden paard, pony,
shetlander of enig ander hoefdier.
Stal de Flint: de gebruiker (in de zin van artikel 6:231 onder b BW) van onderhavige
algemene voorwaarden, te weten de vennootschap onder firma Stal de
Flint, tevens handelend onder de naam ESDR therapy, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer
78554713, en alle aan haar gelieerde vennootschappen en/of
ondernemingen, opdrachtnemer, het bedrijf dat de ESDR therapy
uitvoert en tevens de locatie, waar de behandelingen kunnen worden
uitgevoerd, en waar de interne patiënten in pension verblijven.

1.2 In deze algemene voorwaarden zijn verwijzingen naar wettelijke bepalingen. Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zoals deze luiden bij de laatste wijzigingen van de algemene voorwaarden.
1.3 Woorden in onderhavige algemene voorwaarden worden gebruikt in het enkelvoud, behoudens hun betekenis wanneer zij in het meervoud worden gebruikt en omgekeerd, tenzij in het verband van de zin duidelijk een andere betekenis wordt bedoeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stal de Flint en iedere Overeenkomst waarbij Stal de Flint partij is.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventueel door Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover een bepaling in de tussen Stal de Flint en Cliënt gesloten Overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Cliënt kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Stal de Flint dat is gebaseerd op door Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3.2 Cliënt kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Stal de Flint dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3.3 Indien Cliënt de Overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. Cliënt is, naast deze (rechts)persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.
3.4 De tussen Stal de Flint en Cliënt te sluiten Overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de Overeenkomst door Stal de Flint schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Stal de Flint met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
3.5 Stal de Flint heeft het recht om het sluiten van een (behandelings)overeenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden Paard, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien Stal de Flint van mening is dat behandeling van het Paard geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft.

Artikel 4 Inhoud Overeenkomst

4.1 De tussen Stal de Flint en Cliënt gesloten Overeenkomst bevat geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Stal de Flint tot het leveren van een ESDR behandeling en/of advies.
4.2 Stal de Flint voert de, in het vorige lid bedoelde, werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.
4.3 Stal de Flint heeft het recht bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 5 Tarieven en betaling

5.1 Stal de Fint stelt de in rekening te brengen tarieven vast volgens haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden.
5.2 Betaling van de factuur van Stal de Flint zal contant of per pin geschieden, direct na de behandeling, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst.
5.3 Stal de Flint heeft het recht om, in voorkomende gevallen, volledig naar eigen inzicht, voorafgaand aan de uitvoering van haar werkzaamheden van Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met haar werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Stal de Flint is ontvangen.
5.4 Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden. Deze termijn heeft te gelden als een fatale termijn, in de zin van artikel 6:83 onder a BW.

Artikel 6 Gezondheid Paard bij behandeling en/of pension op Stal de Flint

6.1 Alle Paarden dienen te allen tijde te zijn geënt volgens de daarvoor geldende voorschriften van de KNHS. Van deze entingen dient, op eerste verzoek van Stal de Flint, bewijs te worden geleverd door Cliënt.
6.2 De hoeven van het Paard moeten goed verzorgd zijn en eventueel zijn voorzien van deugdelijk beslag.
6.3 Indien een Paard tijdens het verblijf op Stal de Flint verzorging of behandeling nodig heeft en de eigenaar heeft niet reeds een dierenarts en/of hoefsmid ingeschakeld, dan is Stal de Flint gerechtigd de hulp van de dierenarts en/of hoefsmid in te roepen. Stal de Flint zal indien mogelijk Cliënt hiervan vooraf op de hoogte stellen. Kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 7 Verplichtingen Cliënt

7.1 Cliënt is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van alle gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn, op de daartoe tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen wijze. Indien de wijze van aanlevering van gegevens door Cliënt, niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geschiedt aanlevering daarvan op de door Stal de Flint nader aan te geven wijze. Onder tijdig wordt verstaan, binnen de door Stal de Flint aangezegde of vermelde termijnen, dan wel bij gebreke van een dergelijke aanzegging of vermelding, steeds zo spoedig als mogelijk, als redelijkerwijs voor de uitvoering van de Overeenkomst is vereist.
7.2 Wijzigingen in gegevens van Cliënt die zich na totstandkoming van de Overeenkomst voordoen, dienen zo spoedig als mogelijk aan Stal de Flint te worden doorgegeven. Stal de Flint is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Stal de Flint is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel doordat Cliënt Stal de Flint niet onverwijld van een wijziging in zijn gegevens mededeling heeft gedaan.
7.3 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Stal de Flint verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens.
7.4 Door totstandkoming van de Overeenkomst machtigt Cliënt Stal de Flint, binnen het kader van hetgeen ter zake is overeengekomen, alle handelingen te verrichten die dienstbaar kunnen zijn aan het realiseren van de tussen partijen gemaakte afspraken. Cliënt dient Stal de Flint steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.

Artikel 8 ontbinding

8.1 Stal de Flint is, indien en voor zover de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat Cliënt in verzuim is. Indien en voor zover Cliënt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Stal de Flint ter kennis komende omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen, verkeert Cliënt per direct in verzuim. Indien Cliënt in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin Cliënt anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Stal de Flint gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij Cliënt reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de door hem verschuldigde en (redelijkerwijs) nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
8.2 Voorts is Stal de Flint gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
8.3 Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door Stal de Flint geleden schade voor rekening van Cliënt.
8.4 Cliënt maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, in verband met het door Stal de Flint op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- en/of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de Overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Stal de Flint behoren te komen, Cliënt ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs, naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde c.q. uit te voeren gedeelte, van de Overeenkomst.
8.5 Indien Stal de Flint de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op Cliënt terstond opeisbaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Indien Cliënt door een aan Stal de Flint toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van enige op haar rustende verplichtingen schade lijdt, is Stal de Flint met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 11 aansprakelijk voor de schade, zoals bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.
9.2 Stal de Flint gaat bij de uitvoering van de Overeenkomst steeds uit van de door Cliënt aan haar verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens. Stal de Flint draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaan, als gevolg van door Cliënt aan Stal de Flint beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel als gevolg van door Cliënt niet tijdig aangeleverde gegevens. Cliënt draagt dan ook de schade, veroorzaakt door onjuistheden en onvolledigheden, in de door hem aan Stal de Flint beschikbaar gestelde gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Cliënt die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Stal de Flint kan worden toegerekend.
9.3 Stal de Flint draagt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, geen aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van Cliënt zelf of derden dat indirect of direct gebaseerd is op adviezen of aanbevelingen van Stal de Flint, in welke vorm dan ook zijn verstrekt of beschikbaar gesteld.
9.4 Stal de Flint is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
9.5 De aansprakelijkheid van Stal de Flint is, behoudens opzet en bewuste roekloosheid harerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Stal de Flint betrekking heeft. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde, als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde berekend over de laatste drie maanden van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
9.6 In geval op artikel 10.5 geen beroep kan worden gedaan, zal de aansprakelijkheid van Stal de Flint nimmer meer belopen dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende schadegeval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van Stal de Flint. Stal de Flint is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende twee leden, jegens Cliënt slechts aansprakelijk voor directe schade die Cliënt lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Stal de Flint in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
9.7 Cliënt is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Stal de Flint binnen tien werkdagen na constatering, althans binnen tien werkdagen na het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, aan Stal de Flint schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Cliënt ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Stal de Flint en Stal de Flint niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door Cliënt ter zake geleden schade.
9.8 Mocht Stal de Flint aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft Stal de Flint te allen tijde het recht deze schade te herstellen in plaats van het vergoeden van deze schade.
9.9 Indien schade, als bedoeld in het vorige lid, zich voordoet, dient Cliënt Stal de Flint een redelijke termijn te bieden om de schade te herstellen. Indien de schadeherstellende werkzaamheden, verricht door Stal de Flint, dan wel door Stal de Flint aangestelde derden, medewerking aan de kant van Cliënt vereisen, wordt deze medewerking door Cliënt verleend.
9.10 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan deze Overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

9.11 Cliënt vrijwaart Stal de Flint van eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen, dan Stal de Flint, toerekenbaar is.
9.12 Onverminderd de vervaltermijn, als bedoeld in lid 7, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Stal de Flint twaalf maanden, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt, indien twaalf maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en Cliënt de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn schriftelijk bij Stal de Flint heeft ingediend.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Cliënt en verzekering

10.1 Het door Stal de Flint behandelen van het Paard geschiedt te allen tijde volledig voor risico van Cliënt. Cliënt blijft dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan het Paard, goederen behorende bij het Paard, of schade veroorzaakt door het Paard aan derden of goederen van derden.
10.2 Cliënt is jegens Stal de Flint en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden en tevens voor de schade die wordt veroorzaakt door de eigen gedragingen van zijn dieren.
10.3 Cliënt dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard of pony, die op het bedrijf van de stalhouder verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Tevens dient Client een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald. Bij het aangaan van onderhavige Overeenkomst, heeft de stalhouder het recht om inzage in de polis te verlangen.
10.4 Indien er bij controle op het paardenpaspoort blijkt dat het paspoort niet aanwezig is bij het paard dan zijn alle voortvloeiende kosten voor rekening van Client.

Artikel 11 Termijnen

11.1 Stal de Flint spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoeringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan wel uit de aard of strekking van de verbintenis dwingend anders voortvloeit. Het verzuim van Stal de Flint treedt niet eerder in dan nadat Cliënt Stal de Flint schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Stal de Flint de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
11.2 Indien Stal de Flint voor de uitvoering van enige verbintenis afhankelijk is van door Cliënt te verstrekken gegevens, vangen uitvoeringstermijnen niet eerder aan dan nadat Stel de Flint deze gegevens heeft ontvangen.

Artikel 12 Financiële bepalingen

12.1 Stal de Flint hanteert voor alle betalingsverplichtingen van Cliënt een betaaltermijn van veertien dagen na verzenden van de factuur of een ander soortgelijk verzoek tot betaling.
12.2 De termijn in lid 1 is een fatale termijn, als bedoeld in artikel 6:83 onder a BW. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Cliënt derhalve in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd.
12.3 De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
12.4 Cliënt is over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag.
12.5 In afwijking van lid 4 wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien Cliënt een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen veertien dagen na aanmaning is uitgebleven.
12.6 Stal de Flint is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien één of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
12.7 Het is Cliënt nimmer toegestaan om enige vordering die zij heeft op Stal de Flint te verrekenen (in de zin van artikel 6:127 BW) met een schuld die zij heeft aan Stal de Flint, anders dan met uitdrukkelijke instemming van Stal de Flint.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 Stal de Flint is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Stal de Flint Cliënten 14 dagen voordat de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden informeren door toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden.
13.2 Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen (uitsluitend) worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Assen.