Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

(Behandel)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Stal de Flint en de cliënt

Stal de Flint: de opdrachtnemer, het bedrijf dat de esdr therapy uitvoert en tevens de locatie waar de behandelingen kunnen worden uitgevoerd en waar de interne patiënten in pension verblijven.

Stal de Flint staat ingeschreven bij het KVK onder nummer 78554713

Cliënt: de opdrachtgever; de eigenaar en/of de aanbieder van de patiënt in wiens opdracht de esdr therapeut de behandelingsovereenkomst uitvoert;

ESDR-therapeut: degene die de behandelingen namens Stal de Flint de esrd therapie uitvoert in opdracht van de cliënt.

Patiënt: het door de cliënt ter behandeling aangeboden paard/pony.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever te sluiten overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3.2 De opdrachtnemer heeft het recht om het sluiten van een (behandelings)overeenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de opdrachtnemer van mening is dat behandeling van de patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft.

 

Artikel 4: Inhoud (behandel)overeenkomst

4.1 De tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten (behandel)overeenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de opdrachtnemer tot het leveren van een esdr behandeling en/of advies.

4.2 De opdrachtnemer voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.

4.3 De opdrachtnemer heeft het recht bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

 

Artikel 5: Tarieven en betaling

5.1 Stal de Fint stelt de in rekening te brengen tarieven vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden.

5.2 Betaling van de nota van Stal de Flint zal contant of per pin geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen.

5.3 Stal de Flint heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de opdrachtnemer is ontvangen.

5.4 Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden

 

Artikel 6: Gezondheid patiënten bij behandeling en/of pension op Stal de Flint

6.1 Pony’s en paarden dienen te allen tijde te zijn geënt volgens de daarvoor geldende voorschriften van de KNHS. Van deze entingen dient op verzoek bewijs te worden geleverd door de cliënt.

6.2 De hoeven van een paard of pony moeten goed verzorgd zijn en eventueel zijn voorzien van deugdelijk beslag.

6.3 Indien een pony of paard tijdens het verblijf op Stal de Flint verzorging of behandeling nodig heeft en de eigenaar heeft niet reeds een dierenarts en/of hoefsmid ingeschakeld, dan is Stal de Flint gerechtigd de hulp van de dierenarts en/of hoefsmid in te roepen. De stal zal ten allen tijden de cliënt hiervan op de hoogte stellen. Kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 7: Klachten

7.1 Indien de cliënt klachten heeft over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd is de cliënt verplicht dit schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. Bij overschrijding van deze termijn van 30 dagen vervalt elke aanspraak jegens de opdrachtnemer ter zake enig gebrek en/of enige onvolkomenheid.

7.2 Indien de opdrachtnemer de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de opdrachtnemer te allen tijde het recht om:

  1. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
  2. het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien Stal de Flint op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn jegens de cliënt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Stal de Flint wordt uitgekeerd.

8.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is ten allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

8.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

8.4 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

8.5 De cliënt vrijwaart Stal de Flint voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.

8.6  Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel is Stal de Flint niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door de stal De Flint aangeboden producten op de stal.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid cliënt en verzekering

9.1 Het door Stal de Flint behandelen van het paard geschiedt te allen tijde volledig voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard, of schade veroorzaakt door het paard aan derden of goederen van derden.

9.2 De cliënt is jegens Stal de Flint en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden en tevens voor de schade die wordt veroorzaakt door de eigen gedragingen van zijn dieren.

9.3 De cliënt dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard of pony, die op het bedrijf van de stalhouder verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald. Bij het aangaan van onderhavige overeenkomst, heeft de stalhouder het recht om inzage in de polis te verlangen.

9.4 Indien er bij controle op het paardenpaspoort blijkt dat het paspoort niet aanwezig is bij het paard dan zijn alle voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.